Descrizione

BW-COM –┬áModulo GSM Bentel Security BW-COM
Modulo di comunicazione GSM/GPRS per centrali Serie BW di Bentel Security